Ίδρυμα Σαμούρκα

Ευχαριστούμε το  Ίδρυμα Σαμούρκα για την έγκριση δωρεάς με στόχο την ενίσχυση της δράσης του ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ.